Y-SMK:n syyskokous

Aika: 7.11.2018 klo 18:00 - 21:00
Paikka: Kiviranta, Iisalmi

Y-SMK:n syyskokous. Hallitus koolle klo 16.00. Tervetuloa!